Dossier, geheimhouding en privacy

Dossier, geheimhouding en privacy

Geheimhouding

  • De psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dit is wettelijk geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
  • In principe wordt alleen na overleg met u informatie verstrekt aan de huisarts en/of derden. Echter, in noodsituaties mag de psycholoog zijn/haar geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als er mensen in gevaar zouden kunnen komen.
  • In het kader van samenwerking of overleg over een behandeling kan er overleg of intervisie of supervisie plaats vinden met andere hulpverleners, hiervoor heeft de psycholoog geen toestemming van u nodig. Wel moet dit anoniem gebeuren. De collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht. Zie de link op deze website  ‘voorwaarden’ .

Dossier

  • De verzameling van gegevens in het kader van de diagnostiek en behandeling worden verzameld in het electronisch patiëntendossier. U kunt het dossier na overleg altijd inzien. U heeft het recht om gegevens aan te passen en/of te laten verwijderen.

Na overleg met u wordt de verwijzer op de hoogte gesteld van de start van de behandeling. Bij beëindiging van de behandeling wordt de huisarts/verwijzer opnieuw geïnformeerd en ontvangt hij een eindbrief met daarin de diagnose, het behandelverloop en de afsluiting. Zie eveneens de link op deze website  ‘voorwaarden’ .

Artikel 6 Dossier Inhoud dossier

De op een cliënt of cliëntensysteem betrekking hebbende verzameling van alle gegevens, die de psycholoog in zijn beroepsmatig handelen heeft verkregen en die deze bewaart vanwege hun relevantie voor kwaliteit en continuïteit van de professionele relatie. Persoonlijke werkaantekeningen van de psycholoog behoren niet tot het dossier. Bewaartermijn dossier De psycholoog bewaart het dossier conform de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Praktijk Haringsma Generalistische Basis GGZ  – Adres; Koningsweg 14 1811 LM Alkmaar

Toegankelijkheid dossier De psycholoog richt het dossier naar vorm en inhoud zo in dat het voor de cliënt redelijkerwijs toegankelijk is. Uw dossier is alleen toegankelijk voor behandelend psycholoog. Inzage in en afschrift van dossier De psycholoog geeft de cliënt desgevraagd inzage in en afschrift van het dossier. Hij beidt daarbij aan tekst en uitleg te verschaffen. Alvorens de cliënt inzage te geven verwijdert de psycholoog de gegevens die betrekking hebben op anderen, voor zover die niet door de cliënt zelf zijn verstrekt. Als er sprake is van een professionele relatie met een cliëntsysteem, worden daarbij van de afzonderlijke personen alle gegevens die niet tegelijkertijd betrekking hebben op andere personen in dat systeem op zodanige wijze bewaard, dat aan ieder afzonderlijk gelegenheid tot inzage gegeven kan worden zonder de vertrouwelijkheid van de gegevens van de anderen te schenden. De persoonlijke werkaantekeningen behoren niet tot het dossier. De psycholoog kan een redelijke vergoeding vragen voor de gemaakte kosten.

Artikel 7 Geheimhouding

In het directe contact met de betrokkene(n) gaan psychologen een vertrouwensrelatie aan. Daarom zijn psychologen verplicht tot geheimhouding van hetgeen het uit hoofde van de uitoefening van hun beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder deze verplichting valt ook het professionele oordeel van psychologen over de betrokkene. De geheimhoudingsverplichting blijft na beëindiging van de professionele relatie bestaan.

Artikel 8 Gegevensverstrekking aan derden

Als er met toestemming van de cliënt bepaalde gegevens worden verstrekt of wordt gerapporteerd aan derden, dan geldt er geen geheimhoudingsplicht jegens de ontvanger van die gegevens of van het oordeel dat in de verklaring of rapportage is vervat. Voor het overige dat hen ter kennis mocht komen hebben psychologen een geheimhoudingsplicht. De psycholoog verstrekt uitsluitend die gegevens duit het dossier aan derden die relevant en noodzakelijk zijn voor de specifieke vraagstelling en waarvoor de cliënt vooraf gerichte toestemming heeft verleend. Onder gegevens wordt ook het professionele oordeel van psychologen verstaan. Om de toestemming van de cliënt te verkrijgen stelt de psycholoog de cliënt in de gelegenheid om de gegevens vooraf in te zien.

Er wordt gewerkt volgens de normen van de beroepscode. Deze is te vinden op https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

 

zie verder in Privacybeleid en voorwaarden