Voor welke klachten kunt u terecht

Het zorgproces

Het zorgproces binnen deze BGGZ praktijk sluit aan bij de wijze waarop het kader van de de GGZ kwaliteit is beschreven en in de praktijk is georganiseerd. Uitgangspunt is dat naast de professional de eigenstandige rol van de cliënt/patiënt hierbij volwaardige partner is met eigen verantwoordelijkheid in het zorgproces. Voor de zorgverlener staat het verlenen van maximale kwaliteit van zorg in de interactie met elke patiënt centraal.

 

Verwijzing en betrokken zorgverleners

Patiënten die met klachten zijn doorverwezen binnen de BGGZ hebben te maken met diverse zorgverleners in de Basiszorg en de BGGZ. Hierbij is sprake van uiteraard eerst de huisarts. Veelal heeft u al een gesprek gehad met de POH GGZ (praktijkondersteuner GGZ). Vervolgens heeft u van de huisarts of de POH GGZ een verwijsbrief gekregen. De verwijsbrief is tevens een vereiste voor de verzekeraar voor vergoeding en bij de GZ Psycholoog voor het dossier ten behoeve van vergoede zorg.Na de verwijzing naar de BGGZ start allereerst de intake-procedure.  De GZ Psycholoog is vanaf dat moment tevens regie-behandelaar. Dit is tevens zijn aanspreekpunt waar hij in acute situaties terecht kan.

Wat te doen bij crisis

Wij hebben geen 24-uurs bereikbaarheid. Wanneer we binnen kantoortijden, via de telefoon of de e-mail, niet bereikbaar zijn voor een spoedeisende vraag om hulp, neemt u dan contact op met uw eigen huisarts of de huisartsenpost (buiten kantoortijden).

Huisartsenpost Alkmaar  Tel: 072 – 518 06 18 Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland (HONK) Hertog Aalbrechtweg 5a 1823 DL Alkmaar Tel: 072 – 527 27 00 info@honk.nu .  Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar de GGZ crisisdienst in de regio.

Welke klachten / stoornissen worden behandeld

Op basis van aanmeldklachten, persoonlijke omstandigheden, algemeen welbevinden en diagnostiek wordt tijdens of na de intake een diagnose gesteld en worden de klachten geclassificeerd binnen het classificatiesysteem DSM 5.

Op basis van DSM 5 classificatie worden de volgende psychische stoornissen binnen onze praktijk voor Basis GGZ behandeld, waarbij de keuze van psychologische interventie gebaseerd is op enerzijds het advies uit de bijbehorende Multidisciplinaire Richtlijn en Zorgstandaard en anderzijds op persoonlijke wens en voorkeur.

ADHD / Autisme spectrumstoornis / Voedings- en Eetstoornissen

Meest toegepaste psychologische interventies: psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie. Mindfulness, E-health.

Angststoornissen

Paniekstoornis / sociale angststoornis / agorafobie / gegeneraliseerde angststoornis / specifieke fobie /

Meest toegepaste psychologische interventies : Cognitieve gedragstherapie (exposure in vivo en psychologische paniekmanagement: psycho-educatie, verbeteren van coping vaardigheden) en psychosociale behandeling vanuit de Positieve Psychologie. Ondersteuning via eHealth. EMDR therapie.

Depressie

Meest toegepaste psychologische interventies:eHealth ter ondersteuning, cliëntgerichte therapie (steunend, structurerend, activerend (fysieke inspanning), actief volgend), cognitieve gedragstherapie,  oplossingsgerichte therapie, Interpersoonlijke Therapie (IPT), eHealth ter ondersteuning

Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen

Meest toegepaste psychologische interventies: Exposure in vivo met responspreventie (ERP) Cognitieve (gedrags-)therapie en mogelijk cliëntgerichte psychotherapie.

Post-traumatische stressstoornis / Trauma- of stressor-gerelateerde stoornissen

Meest toegepaste psychologische interventies : EMDR therapie, Cognitieve gedragstherapie, Cliëntgerichte psychotherapie

Aanpassingsstoornis

Meest toegepaste psychologische interventies: persoonsgerichte psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte psychotherapie

Somatisch-symptoomstoornis / Ziekteangst stoornis

Meest toegepaste psychologische interventies: cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte psychotherapie, Acceptance and Comittment Therapy, Mindfulness

Conversiestoornis

Meest toegepaste psychologische interventies: cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte psychotherapie en mogelijk EMDR

Goede zorg – wat mag u verwachten?

Wij vinden het belangrijk dat onze zorg en ondersteuning wordt afgestemd op de wensen en persoonlijke situatie van u als cliënt. Het betrekken van een naaste ter ondersteuning, zoals een partner of een vriendin, zou mogelijk in uw geval een goede keuze kunnen zijn. U behandelaar zal dit met u bespreken en dit zal leiden tot een gezamenlijk besluit hierover.

Voor het slagen van de behandeling zijn niet alleen de deskundigheid van de behandelaar en het kunnen aanbieden van goed ontwikkelde behandelmethoden belangrijk, maar ook dat er een goede match ervaren wordt tussen u en uw behandelaar. Een goede match ervaart u wanneer u zich op uw gemak voelt binnen de therapeutische werkrelatie met uw behandelaar. Mocht u merken dat er geen goede match is, dan kunt u dat ten alle tijden bespreken en zal u ondersteuning aangeboden krijgen bij het vinden van een behandelaar waarbij u wel een goede match ervaart.

Om samen goede keuzes te kunnen maken over de vorm, de frequentie en de inhoud van de behandeling, maken we gebruik van zorgstandaarden, generieke modules en Multidisciplinaire richtlijnen. Hierin staat beschreven wat goede zorg inhoudt op basis van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en de voorkeuren van cliënten en naasten.

Binnen onze praktijk maken we gebruik van de volgende zorgstandaarden, generieke modules en Multidisciplinaire Richtlijnen, die zijn ontwikkeld door Het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en het Trimbos Instituut:

Door ons gebruikte Zorgstandaarden:

Aanpassingsstoornis (incl. overspanning en burn-out) / Angstklachten en angststoornissen / Conversiestoornis / Depressieve stoornissen / Persoonlijkheidsstoornissen / Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving / Seksuele disfuncties / Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Door ons gebruikte Generieke modules:

Arbeid als medicijn / Bijwerkingen / Comorbiditeit /  Destigmatisering / Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag / Diversiteit/ Ernstige Psychische Aandoeningen / Herstelondersteuning / Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz (LGA) / Ouderen met psychische aandoeningen / Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of lichte verstandelijke beperking (LVB) / Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek / Zelfmanagement / eHealth

Door ons gebruikte Multidisciplinaire Richtlijnen:

Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker / ADHD / Alcohol/ Angststoornissen / Depressie / Dubbele Diagnose / Familiaal Huiselijk Geweld / Leefstijl bij patiënten met een ernstige psychische aandoening / Persoonlijkheidsstoornissen / Suïcidaal Gedrag / SOLK en Somatoforme Stoornissen

Informatie uit deze standaarden is toegankelijk voor u gemaakt op www.thuisarts.nl , zodat u als cliënt ook kunt zien wat u mag verwachten van goede zorg en ondersteuning.

www.thuisarts.nl/adhd
www.thuisarts.nl/alcohol
www.thuisarts.nl/angststoornis
www.thuisarts.nl/conversiestoornis
www.thuisarts.nl/depressie
www.thuisarts.nl/posttraumatische-stressstoornis
www.thuisarts.nl/hulp-bij-psychische-klachten-bij-volwassenen
www.thuisarts.nl/rouw
www.thuisarts.nl/paniekaanvallen
www.thuisarts.nl/fobie
www.thuisarts.nl/onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten
www.thuisarts.nl/persoonlijkheidsstoornis
www.thuisarts.nl/overspannen
www.thuisarts.nl/gezonde-leefstijl

Goede zorg – hoe meten we dat?

 

Effecten van de behandeling

Om de effecten van uw behandeling te kunnen meten, maken we gebruik van een vragenlijst (DASS-42) die we een aantal keren aan u voorleggen, bij begin, soms tussentijds en aan het einde van de behandeling.

Uitvoering van de behandeling

Om uw mate van tevredenheid over de geboden behandeling en uw behandelaar te meten, vragen we u een vragenlijst in te vullen na afloop van de behandeling (CQI) en/of een waardering op Zorgkaart te plaatsen. 

 

Het bovenstaande nogmaals op een rijtje voor verwijzers;

Informatie voor verwijzers

Praktijk Haringsma is een praktijk voor behandelingen bin nen de Generalistische Basis GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Cliënten kunnen naar ons worden verwezen via een digitale verwijzing via Zorgmail of middels een schriftelijke verwijzing die u aan de cliënt dient mee te geven. Dit kan voor de Generalistische Basis GGZ behandelingen met betrekking tot diverse DSM-5 geclassificeerde stoornissen.

De verwijzing dient minimaal aan de volgende criteria te voldoen:

– datum verwijzing (deze dient vóór het eerste intakegesprek te zijn gedateerd, tot maximaal twee weken voor het eerste intakegesprek)
– naam, adres, functie en AGB-code verwijzer
– handtekening en/of stempel van de verwijzer
– naam verwijzende praktijk
– naam, adres, geboortedatum, BSN en polisnummer van de verzekering van de verzekerde
– een expliciete uitspraak over een (vermoeden) van een psychische DSM5-classificatie
– een gerichte verwijzing naar de GBGGZ (kortdurende behandeling)

Inclusie criteria

Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen bij Praktijk Inspire worden behandeld:

 • Depressieve stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen
 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen: ADHD en ADD
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Milde tot matige Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aanpassingsstoornissen (behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar)
 • Eetstoornissen
 • Relatieproblematiek

 

Exclusie criteria

Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen niet bij Praktijk Haringsma worden behandeld:

 • Psychotische stoornissen anders dan Schizofreniespectrum stoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico
 • Schizofrenie
 • Verslavingsproblematiek (o.a. alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving en seksverslaving)
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornis (al dan niet met suïcidaal gedrag)
 • Verstandelijke beperking
 • Forensische zorg, nazorg na detentie en criminaliteit (indicatie Fivoor)
 • Agressie disregulatie als enig diagnose (indicatie De Waag)

U ontvangt van ons een terugkoppeling na de intakefase, tussentijds en bij de afsluiting van het zorgtraject

De gekozen therapie is afhankelijk van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de problemen, uw persoonlijke voorkeur en de behandelvormen die ik toepas. Klik hier voor meer informatie over de behandeling.

Hier vind u meer informatie over de kosten.